Aragón ye un territorio que amaga una istoria milenaria; un país ereu d’una rica cultura que conserva intresans tradizions, muitas d’ellas con radízes precristianas, como ye o caso d’a Tronca de Nadal.

A tradizión d’a Tronca de Nadal tien o suyo puesto en as casas aragonesas dende os tiempos d’os zeltas, e s’alazeta en a valor mistica que s’atorga a un troz de fusta que se crema en a nuei de Nueibuena, que en o suyo orichen precristiano estarba con a enchaquia d’o solstizio d’ibierno. Se crei que a fin d’atorgar ixa valor mistica u machica a ixe troz de fusta que eba de cremar-se en ixe diya tien un vinclo con o culto a o Sol e se feba con a fin de dar-le fuerza, de prebar de que se fese zereño, que no s’amorta-se, ta que continase fendo calor dillá d’a estazión d’o ibierno.

Con a plegada d’o cristianismo, iste ritual, igual como atros, se sacralizó, estendillando-se asinas a creyenzia de que a fin d’a crema d’ixa toza estarba calentar os pañals d’o fillo de Dios (u afirmazions similars).

familia-troncas-sf

A tradizión d’a Tronca de Nadal s’ha conservau dica uei en esferens puestos d’Aragón e nos ye plegada con chicotas esferenzias. Asinas, por exemplo, o propio nombre d’o troz de fusta que se crema ye esferén seguntes o territorio: en as vals d’Ansó e Echo se clama baguera; en a Canal de Berdún e Campo Chaca, e tamién en o Sobrarbe, se diz tizón; en a Galliguera o nombre estendillau ye toza; en a cuenca de l’Ara se charra d’a zoca; e o nombre de tronca, que uei talmén ye o más estendillau entre a chen que ye recuperando a tradizión, ye o nombre orichinal d’a redolada d’a Ribagorza.

En os suyos orichens, a tradizión teneba un dople sentiu, ritual e ludico, encara que iste segundo en bels puestos se fue cazegando a resultas d’a cristianizazión d’a tradizión, como ye o caso d’a Canal de Berdún. Asinas, en o tocán a iste carauter ludico d’o ritual, cal dezir que s’ha conservau más que más en as tierras orientals de l’Alto Aragón e, como muitas d’as tradizions nadalencas, ye protagonizau por a catrinalla.